SUSHI MIX VEGETARISCH

120 Shibuya

    • 11,50
      normal

4 Nigiri Tamagomaki und Kanpyomaki

121. Saishoku

    • 11,90
      normal

Sayuri Maki Kappa Maki Shinko Maki Avocado Maki