Back to top

Sushi Mix

170  Kyoto

  • 11.00
   8 Stück

4 Nigiri  1 Ura Maki  

171  Katoh

  • 14.50
   normal

6 Nigiri + 1 Ura Maki

 

402 SAKURA MIX

  • 10.90
   normal